Home หน้าหลัก

ข่าวประกาศ

ไม่พบข้อมูลการเข้าพักของนักศึกษา ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำ-ไฟฟ้าได้
  • ให้นักศึกษาจดเลขมิเตอร์น้ำประปาภายในห้องน้ำแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อคำนวณค่าน้ำประปาด้วยทุกครั้ง เมื่อชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา 6 ส.ค. 2561 เวลา 08:50:40
  • นักศึกษาสามารถพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินได้แล้ว โดยคลิกที่เมนู "รายงาน > ประวัติการชำระ" เลือกรอบบิลที่ต้องการพิมพ์สำเนา 25 มิ.ย. 2560 เวลา 15:49:00
  • นักศึกษาผู้พักหอพักทุกคณะ ทุกสาขาวิชา โปรดตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย 19 ส.ค. 2559 เวลา 14:24:09
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ในระบบ นำไปยื่นชำระเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ได้ที่ห้องการเงินมหาวิทยาลัย 30 มิ.ย. 2559 เวลา 17:18:02